ساخت مواد شیمیایی

– رسوب زداها

– پیشگیری از رسوب و خوردگی در دیگ های بخار و آب داغ

– پیشگیری از رسوب و خوردگی و رشد میکرو ارگانیسم ها در دستگاههای خنک کننده

-مواد نگهداری و راهبردی سیستم های آب شیرین کن ( اسمز معکوس )


 رسوب به معنی انباشته شدن ذرات ریز جامد بر روی یک قطعه به گونی است که باعث مسدود شدن آن قطعه می شود بدون ابزار و وسایل جلوگیری از رسوب قطعه ها و مجاری آن در المنت های دستگاه به دلیل ته نشینی و رسوب یونهای محلول در آب همچون سولفات کلسیم ، کربنات کلسیم مسدود خواهد شد .               بیشتر آب های معدنی دارای غلظت نسبتا بالایی از کلسیم و سولفات هستند سیستمهای حرارتی و برودتی در کلیه صنایع از جمله ادوات کلیدی هستند که بیش از هر قسمت در معرض اختلال توقف و یا شرایط خطرناک می باشند . آبی که در طبیعت وجود دارد آبی ناخالص است و همیشه دارای ناخالصی هایی از جمله سدیم کلراید ، ترکیبات منیزیم و ترکیبات آلی می باشد . وجود اینکه آبی که در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد از انواع فیلترها می گذرد باز هم ۱۰۰ درصد خالص نبوده و یا حتی ناخالصی از طریق نشتی بر سیستم راه پیدا می کند بنابراین اضافه کردن مواد شیمیایی می تواند از بروز مشکلات رسوب گذاری و خوردگی به شکل قابل توجهی جلوگیری به عمل آورد به همین منظور شرکت آرکا پتروتاک در جهت رفع مشکلات رسوب گذاری و خوردگی و جلوگیری از رشد میکرو ارگانیزه ها در سیستم های فوق توانسته است انواع مختلفی از مواد شیمیایی قابل مصرف در انواع صنایع را تولید نماید که به شرح ذیل می باشد.

V-7500

V-8100