آمونیوم

در این کیت آمونیوم محلول در آب به روش نسلر اندازه گیری شده و با ضریب تبدیل مشخصی به آمونیاک تبدیل می شود که از آن می توان برای اندازه گیری مقدار آمونیاک موجود در آبهای طبیعی :  پسابهای فاضلاب و آکواریوم های پرورش ماهی را استفاده کرد..