اسیدیته H+

کاربرد کیت سنجش اسیدیته H+ برای اسیدهای آزاد در آب بر مبنای ظرفیت کمی املاح آب  برای واکنش با یک بـاز قـوی تا رسیدن به PH مشخص تعریف می شـوند . بـه وسیله کیت  سنجش اسیـدیته ، اسیـدهـای آزاد آب ، نسبت به فنـل فتالئیـن (PH=8/3) و متیـل اورانـژ (PH=4/3) اندازه گیری می شوند .