کیت اندازه گیریpH

این کیت برای اندازه گیری pH آب خام ، تصفیه و استخر توصیه می شود .