اکسیژن محلول

اندازه گیری مقدار اکسیژن مقدار محلول (Do) در آب یک سنجش مهم و تعیین کننده در بررسی آلودگی آب ها و

کنتـرل فـرآیند تصفیـه آب و فاضـلاب می بـاشد. اکسیژن محلول در آب به نحو موثری خوردگی تجهیزات صنعتی

 را افزایش می دهد. میزان اکسیژن محلول در آب و فاضلاب بستگی به فعالیتهای شیمیایی، بیوشیمیایی و فیزیکی

محیط آبی دارد. با استفاده از کیت اکسیژن محلول ، غلظت اکسیـژن محلول در آب اندازه گیری می شود.