سولفیت

این کیت برای اندازه گیری مقدار سولفیت آبهای تغذیه ، دیگ بخار، سیستمهای گرم کننده سرد کننده و خنک کننده توصیه می شود. یون سولفیت با حذف اکسیژن محلول در آب به یون سولفات تبدیل می شود. واکنش انجام شده خوردگی سیستمهای حرارتی و برودتـی را کاهش می دهد.