فسفات

فسفات معمولا به طور گسترده ای در تصفیه آبهای دیگ بخار بکار می رود. کیت اندازه گیری فسفات شرکت

کیت فسفات در دو مدل رنج پایین ( آبی مولیبدو فسفونیک ) و رنج بالا (مولیبدات وانا دات ) برای سنجش

 ارتوفسفات محلول در آب توصیه می شود .