منیزیم

کیت منیزیم برای اندازه گیری مقدار منیزیم آبهای خام و تصفیه شده توصیه می شود.