نیترات

نیترات یون مهم در ارزیابی کیفیت آبهای آشامیدنی است که با استفاده از این کیت می توان مقدار آن

را در آبهای آشامیدنی اندازه گیری کرد.