نیتریت

این کیتها برای اندازه گیری مقدار نیتریت آبهای خام، تصفیه شده، صنعتی همانند آب در گردش سیستمهای خنک کننده  مدار بسته توصیه می شود.