کلسیم

این کیت برای اندازه گیری مقدار کلسیم آبهای خام و تصفیه شده توصیه می شود.