کیت های آزمایش شیمیایی آب

از جمله : کیت سنجش سختی آب ، کیت کلر آب،کیت قلیائیت ، کیت سنجش نیترات ، کیت سنجش نیتریت،کیت سنجش فسفات ،کیت سنجش کلرو،کیت سنجش آهن، کیت سنجش ازن و ….

امروزه یکی از مسایل مهم و حیاتی که انسان با آن روبروست مسئله آب و منابع آبی است . با در نظر گرفتن افزایش جمعیت کره زمین و با توجه به نیاز روزافزون بشر به آب برای آشامیدن و سایر مصارف صنعتی و خانگی و گسترش روش های مورد استفاده در تصفیه آب و فاضلاب ، در این بخش وظیفه اصلی بر عهده متخصصین صنایع آب و فاضلاب است تا بهره گیری از راهکارهای دقیق و علمی علاوه بر بهینه سازی نوع و نحوه مصرف آب از اتلاف پسابها که به نوع خود دارای درجه اهمیت مصرف بالایی هم می باشد جلوگیری کنند.

کیت کلرید

کیت قلیائیت

کیت سولفیت