ترکیبی اسیدی بوده که در آن بازدارنده (inhibitor) نیز برای جلوگیری از آسیب به سطوح فلزات وجود دارد. ۱۱۰۰٫Vبرای انحلال رسوبات معدنی از سطح فلزات سخت مانند آهن، چدن و آلیاژهای آهنی استفاده می گردد و استفاده از آن برای فلزات نرم مانند آلومینیوم، مس، قلع، روی و برنج مجاز نمی باشد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع قرمزرنگ

PHمحلول: کمتر از ۱

دانسیته در دمای C˚۲۰ :۱۵/۱ –۱۱/۱

قابلیت انحلال در آب: نامحدود

درصد خلوص: ۳۱ –۲۸ درصد