V-7500

این ماده شیمیایی جهت جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبرانهای دستگاه اسمز معکوس(R.O) و سیستم های نانوفیلتراسیون بسیار موثر است.

V-7100از تشکیل رسوبات غیرآلی به ویژه کربنات کلسیم، فسفات کلسیم و آهن نقش دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع زرد کهربایی کم رنگ

PHمحلول: کمتر از ۳

دانسیته در دمای۰C20:2/1-1

V-7200:

این ماده شیمیایی جهت جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی ممبرانهای دستگاه اسمز معکوس (R.O) و سیستم های نانوفیلتراسیون بسیار موثر است. V-7200در جلوگیری از تشکیل رسوبات غیر آلی به ویژه کربنات کلسیم، فسفات کلسیم، آهن و نیز سولفات و سیلیکای پایین تا متوسط نقش دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع زرد کم رنگ

PHمحلول: کمتر از ۲

دانسیته در دمای۰C20: 2/1-1

V-7300:

این ماده شیمیایی جهت جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی ممبرانهای دستگاه اسمز معکوس (R.O) و سیستم های نانوفیلتراسیون بسیار موثر است. V-7300در جلوگیری از تشکیل رسوبات غیرآلی به ویژه کربنات کلسیم، فسفات کلسیم و آهن و نیز سولفات و سیلیکای پایین تا متوسط نقش دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع کهربایی تا زرد

PH محلول: کمتر از ۳

دانسیته در دمای۰C20: 3/1-2/1

V-7400:

یک ماده آنتی اسکانت عمومی و موثر برای جلوگیری از تشکیل رسوب و فولینگ در کلیه سیستم های اسمز معکوس(R.O) و نانوفیلتراسیون به کار می رود. دامنه کاربرد این محصول بسیار گسترده بوده و از آن می توان در تمامی دستگاه های اسمز معکوس، آبهای خام متفاوت استفاده نمود. این محصول بازدارندگی خوبی از تشکیل رسوبات غیرآلی مانند کربنات ها، فسفات ها و سولفات ها، سیلیکا و آهن دارد.

مشخصات

حالت فیزیکی: مایع زرد کهربایی

PHمحلول: کمتر از ۵

دانسیته در دمای۰C20: 2/1-1/1

V-7500:

یک ماده آنتی اسکالانت ویژه و بسیار موثر برای جلوگیری از تشکیل رسوب و فولینگ در سیستم های اسمز معکوس(R.O) و نانوفیلتراسیون که با آب دریا تغذیه می شوند و نیز آب هایی که دارای سولفات، سیلیکا، باریم واسترانسیم بالا هستند به کار می رود. این محصول از تشکیل رسوبات غیرآلی به ویژه کربنات ها، فسفات ها، سولفات ها، سیلیکا و آهن جلوگیری می کند.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع زرد کهربایی

PHمحلول: کمتر از ۴

دانسیته در دمای۰C20: 3/1-1/1

V-7600:

یک ماده انتی اسکالانت قلیایی و بسیار موثر برای جلوگیری از تشکیل رسوب و فولینگ در سیستم های اسمز معکوس(R.O) و نانوفیلتراسیون به کار می رود. V-7600کارآیی بسیار خوبی در جلوگیری از تشکیل رسوبات غیر آلی به ویژه کربنات ها، فسفات ها، سولفات ها، سیلیکا و آهن دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع قهوه ای یا کهربایی

PHمحلول:۱۳-۱۰

دانسیته در دمای۰C20: 2/1-1/1